your code goes here

Terma & Syarat

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan laman web Tarahap.xyz serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelawat, dan kami, Tarahap.xyz bagi akses dan/atau penggunaan laman web ini.

Penggunaan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.


Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Tarahap.xyz tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

1. penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
2. kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web ini;
3. akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
4. kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau
5. perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.


Pautan

Laman Tarahap.xyz boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, Tarahap.xyz tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Tarahap.xyz tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut.

Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Tarahap.xyz tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.


Hak Cipta

Semua hasil penulisan di Tarahap.xyz adalah hak milik penulis dan Tarahap.xyz kecuali dinyatakan sebaliknya. Tidak dibenarkan mengambil artikel Tarahap.xyz dalam bentuk apa sekalipun jika ia untuk tujuan mendapat keuntungan.

Kebenaran perlu di perolehi daripada Tarahap.xyz sekiranya ingin menggunakan artikel Tarahap.xyz sebagai rujukan. Laporan akan di buat kepada Google, Facebook, Google Adsense, Blogger Blogspot & DMCA kepada Webhosting jika artikel Tarahap.xyz di ambil tanpa kebenaran.


Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

Tarahap.xyz mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis.

Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.


Umum

Syarat-syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan Syarat-syarat Standard. Sekiranya ada syarat yang tidak konsisten atau percanggahan di antara syarat-syarat ini dan Syarat Standard, syarat-syarat ini akan diterimapakai.

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambil kira dalam tafsiran syarat-syarat ini.

Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.

Posting Komentar