your code goes here

Apa Maksud Hipotesis: Bagaimana Mengatur Hipotesis

Apa Maksud Hipotesis - Selepas penyelidik menjalankan pemeriksaan mendalam terhadap pelbagai sumber untuk menentukan andaian asas, langkah seterusnya adalah untuk merumuskan hipotesis.

Apa Maksud Hipotesis: Bagaimana Mengatur Hipotesis
apaitupengertian.com

Seperti yang sudah kita ketahui ketika melakukan penyelidikan, kita bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang pada tahap tertentu dipercayai benar. Ia bermula dengan soalan yang disusun dalam bentuk masalah penyelidikan.

Dan untuk menjawab soalan itu jawapan sementara kemudian disediakan yang kemudiannya dibuktikan melalui penyelidikan empirikal, tetapi pernyataan itu masih ramalan dan pada tahap ini kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis kita.

Untuk memahami pemahaman ini dengan mudah, adalah perlu untuk memetik pendapat Prof. Suttisno Hadi MA. Mengenai penyelesaian masalah, masalahnya akan diselesaikan dengan bertanya soalan untuk mencari jawapan melalui penyelidikan yang dijalankan.

Jawapan kepada masalah itu dibahagikan kepada dua perkara berdasarkan pencapaian pencapaian mereka, iaitu:

  1. Jawapan kepada masalah dalam bentuk kebenaran pada prinsip teori dicapai melalui bacaan. 
  2. Jawapan kepada masalah ini adalah dalam bentuk kebenaran dalam amalan tarap. Dicapai selepas penyelidikan selesai, iaitu setelah memproses data. 


Sehubungan dengan batasan pemahaman di atas, hipotesis boleh ditafsirkan sebagai jawapan sementara untuk masalah penyelidikan, sehingga terbukti melalui data yang dikumpulkan.


Apa Maksud Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada saat diturunkan belum diketahui benar, tetapi mungkin diuji dalam realiti empiris. Hipotesis memungkinkan untuk menghubungkan teori-teori dengan pemerhatian, atau pemerhatian dengan teori-teori.

Hipotesis ini membentangkan kenyataan mengenai jangkaan para penyelidik tentang hubungan antara pembolehubah dalam masalah tersebut. Oleh itu, hipotesis ini memberikan arahan kepada penyelidikan yang perlu dilakukan penyelidik.

Jadi, boleh disimpulkan bahawa hipotesis itu adalah jawapan sementara terhadap masalah yang masih diandaikan kerana ia masih harus dibuktikan benar

Dalam kaedah hipotetikal-deduktif, hipotesis perlu dipalsukan, yang bermaksud bahawa ia boleh ditunjukkan bahawa ia salah, biasanya dengan pemerhatian.

Hipotesis diuji jika semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis. Dalam usaha untuk membuktikan hipotesis, penyelidik boleh sengaja menimbulkan gejala. Hipotesis yang disengajakan dipanggil eksperimen. Hipotesis yang membuktikan kebenaran mereka dipanggil teori.

Contoh:
Sekiranya anda melihat awan hitam di langit menjadi tebal, maka seseorang itu hanya boleh membuat kesimpulan (meneka) berdasarkan pengalamannya (kerana langit berawan, maka ...) ia akan menjadi hujan tidak lama lagi.

Sekiranya ternyata hujan sesudah jatuh, maka tuduhan itu terbukti benar. Secara saintifik, ramalan ini dipanggil hipotesis. Tetapi jika tidak hujan, maka hipotesis dinyatakan salah.

Hipotesis adalah kebenaran sementara yang perlu diuji untuk kebenarannya, oleh itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran teori.

Jika hipotesis telah diuji dan terbukti benar, maka hipotesis menjadi teori. Jadi hipotesis berasal dari teori yang ada, kemudian diuji kebenarannya dan akhirnya membawa teori baru.

Fungsi hipotesis menurut Nasution aadala ialah: 
• Untuk menguji kebenaran teori,
• Berikan idea baru untuk membangunkan teori dan
• Memperluas pengetahuan penyelidik tentang fenomena yang sedang dikaji

Fungsi hipotesis menurut Ary Donald ialah: 
• Memberi penjelasan tentang gejala-gejala dan memudahkan pengembangan pengetahuan dalam bidang.
• Menyatakan pernyataan mengenai hubungan antara dua konsep yang dapat diuji secara langsung dalam penyelidikan.
• Berikan arahan untuk penyelidikan
Menyediakan rangka kerja untuk penyediaan penyelidikan.

Supaya fungsi itu dapat dijalankan secara efektif, tetapi ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan hipotesis:
• Hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif iaitu kalimat positif dan tidak normatif
• Pembolehubah yang dinyatakan dalam hipotesis adalah pembolehubah operasi, dalam erti • kata bahawa ia boleh diperhatikan dan diukur
• Hipotesis menunjukkan hubungan antara pembolehubah.


Bagaimana Mengatur Hipotesis

Hipotesis adalah kenyataan tentatif yang menimbulkan persangkaan tentang apa yang kita amati dalam usaha untuk memahami Asal dan Fungsi Hipotesis.

Hipotesis boleh didapati dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita periksa. Jadi, Hipotesis tidak jatuh dari langit tiba-tiba.

Sebagai contoh, seorang penyelidik akan menjalankan penyelidikan mengenai harga sesuatu produk supaya untuk mengurangkan hipotesis yang baik, orang yang berkenaan harus membaca teori penetapan harga.

Hipotesis boleh diatur dengan dua pengesan, pertama deduktif, iaitu diambil dari teori. Teori terdiri daripada proposisi, manakala proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proposisi-proposisi ini adalah postulates dari hipotesis mana yang diambil, dan yang kedua adalah induktif berdasarkan pemerhatian empiris.

Dalam model Walaace dalam proses penyelidikan saintifik penjelasan tentang hipotesis teori dengan kaedah pemotongan logik dijelaskan. Teori ini terdiri daripada satu set proposisi, sementara proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep tersebut.

Bermula dengan proposisi, hipotesis diperoleh secara deduktif. Konsep-konsep dalam proposisi diperoleh dari pemerhatian ke pembolehubah seperti yang ditunjukkan dalam skema di bawah

Hipotesis juga boleh diatur secara induktif. Dari pengalaman masa lalu kita dapat membentuk hipotesis, yang mempunyai hubungan positif antara hipotesis yang kita usulkan.

Sehubungan dengan penyediaan hipotesis ini, Deobald B. Van Dallen mengemukakan postulates yang berasal dari dua jenis asumsi, iaitu postulates yang disusun berdasarkan andaian dari alam semula jadi, dan postulates berdasarkan andaian dari proses psikologi. Postulat bersumber dari realiti semula jadi adalah:

1. Postulat jenis
Terdapat persamaan antara objek individu tertentu yang membolehkan mereka dikelompokkan ke dalam satu kelas tertentu. Dengan postulat ini kita boleh menguruskan hipotesis untuk objek pemerhatian tertentu, sama ada mereka tergolong dalam kumpulan x atau kumpulan y.

2. Postulate Malar
Dalam hal ini terdapat perkara-perkara yang menurut pemerhatian kami selalu mengulangi corak yang sama. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ini, kami mempunyai alasan untuk menganggap perkara yang sama.

3. Postulate Determinism
Terdapat postulat determinism yang menyatakan bahawa kejadian berlaku kerana sesuatu atau beberapa sebab. Postulat ini digunakan untuk membina hipotesis untuk menentukan peristiwa tertentu.


Rangka Kerja Hipotesis

Bilangan pembolehubah termasuk dalam hipotesis dan bentuk hubungan antara pembolehubah adalah penting dalam menentukan alat ujian hipotesis. Hipotesis yang hanya terdiri daripada satu pembolehubah akan diuji dengan Analisis Univariat, contohnya seperti berikut:

Persepsi pemuda terhadap kepimpinan demokratik cukup tinggi. (Variable Ordinal)
Pencapaian pelajar pada tahun pertama agak rendah. (Variabel Interval)

Terdapat juga hipotesis yang merangkumi dua pembolehubah, yang akan diuji melalui analisis bivariat. Contoh:

Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kepimpinan dengan keibubapaan dalam keluarga di kalangan remaja. (pembolehubah nominal)
Terdapat hubungan positif antara motivasi pembelajaran dan pencapaian pelajar di kalangan pelajar. (Variabel satu diukur dengan skala interval, pemboleh ubah dua diukur dengan skala nordinal).

Salah satu pembolehubah dalam hipotesis dengan fungsi analisis bivariate sebagai pembolehubah yang dijelaskan atau pembolehubah yang bergantung, dan fungsi lain sebagai pembolehubah atau pembolehubah bebas.

Katakan pembolehubah y boleh dijelaskan oleh pembolehubah x1, tetapi juga boleh dijelaskan oleh x2 tanpa mengira x1 dan juga boleh dijelaskan oleh pemboleh ubah x3 selain dari x1 dan x2, tiga pembolehubah bebas yang menerangkan pemboleh ubah bergantung terdiri daripada 3 hipotesis, iaitu:

Hipotesis 1: terdapat hubungan antara x1 dan y
Hipotesis 2: Ada hubungan antara x2 dan y
Hipotesis 3: Ada hubungan antara x3 dan y


Jenis-jenis Hipotesis

Pada umumnya, hipotesis digubal untuk menggambarkan hubungan antara dua pemboleh ubah kesan. Walau bagaimanapun, terdapat hipotesis yang menggambarkan perbandingan satu pemboleh ubah dari dua sampel.


Terdapat dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penyelidikan, iaitu:

1. Hipotesis Kerja, atau disebut hipotesis alternatif, disingkat Ha. Hipotesis kerja menunjukkan hubungan antara pembolehubah X dan Y, atau perbezaan antara kedua-dua kumpulan

Perumusan hipotesis kerja:
a. Sekiranya ......... .. maka ............ ..
Contoh: jika orang makan banyak, maka mereka akan mendapat berat badan

b. Ada perbezaan antara ............ ..dan ..........
Contoh: Terdapat perbezaan di antara penduduk bandar dan penduduk kampung dengan cara mereka berpakaian.

c. Terdapat pengaruh ............. Ke arah .............
Contoh: Terdapat pengaruh makanan pada berat badan


2. Hipotesis nol (zero hipotesis) disingkat sebagai ho
Selalunya dipanggil hipotesis statistik, kerana ia biasanya digunakan dalam penyelidikan yang bersifat statistik, yang diuji oleh pengiraan statistik. Hipotesis nol menyatakan perbezaan antara dua pembolehubah, atau ketiadaan kesan pembolehubah x pada pemboleh ubah y.

Perumusan hipotesis nol:
a. Tiada perbezaan antara ............ dan ...............
b. Tidak ada pengaruh ...................... Ke arah ......... ..


Model Perhubungan

Pembolehubah hubungan dalam hipotesis mempunyai model yang berbeza. Memahami hubungan di sini tidak sama dengan memahami hubungan dalam perbualan sehari-hari.

Hubungan di sini ditakrifkan sebagai hubungan, yang ditetapkan dengan unsur-unsur yang terdiri daripada pasangan urutan. Set sedemikian terbentuk daripada satu set yang berbeza. boleh dikelaskan kepada tiga model, iaitu:

1. Model Kontingensi
Hubungan dengan model kontingensi dinyatakan dalam bentuk salib

2. Model Persatuan
Model ini wujud antara dua pemboleh ubah yang sama ordinal, atau selang yang sama, atau nisbah yang sama, atau satu ordinal atau selang.

Pemboleh ubah tersebut mempunyai pola monotonar linear, yang bermaksud perubahan dalam data pemboleh ubah bergerak ke atas dan ke bawah tanpa mundur, atau sebaliknya tanpa naik lagi.

Juga dikenali sebagai hubungan korelasi dan hubungan ini bukan hubungan kausal, tetapi hanya menunjukkan bahawa kedua-duanya sama-sama berubah.

3. Hubungan fungsional
Hubungan berfungsi ialah hubungan antara satu pembolehubah yang berfungsi dalam pemboleh ubah yang lain. Berbeza dengan hubungan asosiatif di mana kedua pembolehubah wujud bersama satu sama lain, pembolehubah hubungan fungsi.


Kemahiran Membina Hipotesis

Kemahiran membina hipotesis bergantung kepada kebolehan anda dalam .....

1. membuat pemerhatian yang tepat dan menerangkannya secara terperinci atau merekodkan pemerhatian dalam bentuk gambar rajah, jadual dan graf.
2. mentafsir inferens dan data secara tepat
3. mengenalpasti pola, ciri-ciri sepunya dan 'trend' dalam maklumat
4. membuat penerangan tentang pemerhatian , inferens dan data
5. memberi sebab yang munasabah terhadap setiap hipotesis
6. merancang dan menjalankan eksperimen untuk setiap hipotesis
7. membanding dan membeza data yang menyokong dan tidak menyokong sesuatu hipotesis
8. menyemak hipotesis dengan dapatan ujikaji
9. membezakan inferens daripada hipotesis
Bila dan mengapa perlu membina hipotesis?
1.Hipotesis dibina sebelum penyiasatan atau eksperimen.
2.Hipotesis membimbing pelajar dalam menentukan data yang akan dikumpul dalam eksperimen.
3.Hipotesis yang boleh diuji membantu pelajar merancang eksperimen, iaitu dalam merancang prosedur eksperimen, alat komunikasi yang akan digunakan dan cara bagaimana menganalisis data.
4.Kemahiran berfikir secara kritis diterap semasa menentukan perkaitan antara pembolehubah.
5.Hipotesis menjadi panduan semasa langkah membuat kesimpulan logikal di akhir eksperimen


Bagaimana membina hipotesis?

Kenal pasti pembolehubah yang dimanipulasi, pembolehubah bergerak balas dan pembolehubah malar
Tulis satu penyataan spesifik yang menghubungkait antara pembolehubah yang dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas. Perlu nyatakan bagaimana pembolehubah yang pertama mempengaruhi pembolehubah kedua.

Contoh hipotesis yang dibina berdasarkan pemerhatian
Anda pernah memerhati bahawa gula pasir larut lebih cepat di dalam air panas
berbanding air sejuk. Daripada pemerhatian tersebut anda mungkin membina hipotesis,
"Semua bahan yang larut dalam air akan melarut lebih cepat di dalam air panas
 berbanding air sejuk"

Hipotesis yang dibina berdasarkan pemerhatian perlu diuji berkali-kali dengan
menggunakan pelbagai bahan untuk menetusahkan hipotesis tersebut. Bahan yang
diketahui larut dalam air dimasukkan dalam bekas berisi air panas dan bekas berisi
air sejuk. Masa untuk melarut dicatat. Jika masa untuk melarut dalam air panas sama
dengan atau lebih lama daripada masa melarut di dalam air sejuk, maka hipotesis tidak
disokong oleh dapatan eksperimen.

Hipotesis perlu diubahsuai atau diganti baru seperti, "Kebanyakan bahan yang larut dalam air akan melarut lebih cepat di dalam air panas berbanding air sejuk"

Contoh hipotesis yang dibina berdasarkan inferens
Sebatang paku dililit dengan dawai bergelung yang dipasang pada bekalan elektrik.
Apabila arus mengalir di dalam dawai bergelung, paku itu dapat menarik klip kertas.
Jika bilangan lilitan ditambah bilangan kertas klip yang melekat pada paku turut
bertambah.

Inferens yang mungkin anda buat ialah apabila bilangan lilitan gegelung
bertambah, lebih banyak klip kertas yang ditarik oleh paku kerana kekuatan medan
elektromagnet paku juga bertambah. Hipotesis yang dapat dibina berdasarkan inferens
ialah,

"Semakin banyak lilitan gegelung semakin kuat medan elektromagnet terhasil pada paku." Seterusnya hipotesis ini diuji untuk mendapatkan data yang akan menyokong atau
menyangkal hipotesis tersebut.

Posting Komentar